Financiële informatie

Risicomanagement

Om de kwaliteit van het onderwijs, de bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie te bewaken, maken wij gebruik van het instrument ‘risicomanagement’. Door een risicoanalyse uit te voeren, krijgt de organisatie vroegtijdig inzicht in mogelijke knelpunten in de bedrijfsvoering. Zo kunnen wij vroegtijdig maatregelen treffen om risico’s te beheersen.

De risico’s worden jaarlijks intern geïnventariseerd. Hierover wordt gerapporteerd door middel van een risicoparagraaf bij de begroting. De inventarisatie van de risico’s per ultimo 2022 omvat de volgende punten.

Subsidie Sterk Techniek Onderwijs

De Meerwaarde is penvoerder van en neemt deel aan het regionale programma Sterk Techniek Onderwijs. We hebben plannen gemaakt voor deze subsidieperiode. Na een aanvankelijke achterstand verloopt de realisatie nu conform de planvorming. De onderbesteding uit voorgaande jaren van ongeveer € 0,8 miljoen is nog niet ingelopen.

Er is nog geen duidelijkheid over het (structurele) vervolg op de subsidieperiode, ondanks mondelinge toezeggingen vanuit het ministerie. Daarom blijven we volop energie steken in goede investeringen. Met de regio willen we afspraken maken over de bestedingstermijnen. Volgens de huidige subsidievoorwaarden moeten alle gelden uiterlijk augustus 2024 besteed zijn. Op ditmoment dekken we ongeveer € 0,9 miljoen van onze personeelslasten uit STO. Voor een deel is dit uitbreiding en voor een deel vaste formatie.

LWOO

De bijdragen die we vanuit het Samenwerkingsverband krijgen voor Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) gaat volgens de huidige inzichten per 2026 vervallen. Hiervoor in de plaats komt een doelgroepenbeleid vanuit het Samenwerkingsverband. Omdat de goede ontwikkeling van onze leerlingen voor ons cruciaal is, willen we goed voorbereid zijn op deze verandering. De juiste begeleiding moet immers wel betaald kunnen worden. We komen daarom in 2023 met een definiëring van onze doelgroepen en waar mogelijk met een voorstel voor een aantal arrangementen om de doelgroepen te bedienen. Op deze manier willen we negatieve gevolgen van de beëindiging van LWOO opvangen.

Componentenmethode onderhoud

Scholen gaan binnenkort over op een nieuwe methode voor het begroten en administreren van onderhoud. De Meerwaarde heeft het onderhoud in kaart gebracht in Meerjarenonderhoudsplannen. De vertaling naar de nieuwe methode moet nog plaatsvinden. In 2023 willen we de Meerjarenhoudesplannen actualiseren aan de hand van de nieuwe regelgeving. We stellen dan ook een onderhoudsplan voor het nieuwe Techniekcentrum op. Hieruit zal blijken in hoeverre de onderhoudsvoorzieningen op niveau zijn. We houden rekening met extra stortingen in de voorziening, die dan ten laste van het publieke deel van het eigen vermogen zal gaan.

Vermogen

De Inspectie voor het Onderwijs hanteert sinds 2020 de “signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen”. De gedachte hier achter is dat een onderwijsinstelling niet meer (publieke) middelen moet reserveren dan voor een gezonde bedrijfsvoering en de continuïteit nodig is. Hiervoor wordt een vast rekenmodel gebruikt.

Uit deze berekening blijkt dat het vermogen van De Meerwaarde zich onder de signaleringswaarde bevindt.
Omdat de aanschafwaarde van het Sportcentrum een belangrijke bestanddeel is van de berekening (en deze waarde jaarlijks daalt door afschrijvingen) is het de verwachting dat we rond de signaleringswaarde blijven schommelen. Daarnaast is er een tegengestelde beweging die de het publieke vermogen waarschijnlijk zal laten afnemen. De verwachting is dat de nieuwe regels voor het bepalen van de van de onderhoudsvoorziening zullen leiden tot hoger benodigd saldo van de deze voorzieningen. Het eigen vermogen zal moeten worden ingezet om de onderhoudsvoorzieningen op niveau te brengen.

AANTAL LEERLINGEN

Het aantal leerlingen per 1 oktober is bepalend voor het bedrag van de bekostiging voor het volgend kalenderjaar. De bekostiging wordt echter vertraagd toegekend: de bekostiging van het kalenderjaar is gebaseerd op de bepaling van het leerlingaantal in het voorgaande kalenderjaar. Bij een stijging van het leerlingenaantal betekent dit, dat de groeiende inzet van personeel als gevolg van de groei van het leerlingenaantal eerst zelf opgevangen moet worden. Dat geldt ook voor de hogere kosten voor facilitair en ICT. Een sterke stijging in het leerlingenaantal is dan ook een risico.

De leerlingenprognose wordt bepaald op de instroompercentages van de basisscholen uit het voedingsgebied. We zijn gewend om te werken met een gemiddeld instroompercentage van de afgelopen vier jaar. Omdat zowel het absolute als het relatieve aandeel van de uitstroom uit de basisscholen dat naar de Meerwaarde komt van jaar op jaar afneemt, hebben we voor 2023 een andere keuze gemaakt en zijn we uitgegaan van de instroompercentages uit schooljaar 2022-2023 en niet het vierjaarsgemiddelde. We denken hiermee dichter bij de realiteit te zitten.

MBO IN BARNEVELD

Met MBO Amersfoort hebben we sinds 2015 een samenwerking voor de verzorging van mbo- onderwijs in Barneveld. Tot op heden is de exploitatie van het mbo negatief. Jaarlijks wordt ongeveer € 300.000 onttrokken uit het private deel van het eigen vermogen. Om uit de rode cijfers te komen is de samenwerking met de Barnevelds Techniek Opleiding cruciaal. Integrale huisvesting in een Techniekhuis Barneveld maakt daar onderdeel van uit. Ook intensivering van de samenwerking met Neboplus en BZZZonder Kinderopvang zijn nodig om de Barneveldse Gezondheidszorg Opleiding (BGO) voldoende volume te geven. Het voornemen is om uiterlijk in 2026 de exploitatie van het MBO-onderwijs kostendekkend te hebben.

PERSONEEL

Voor sommige vakken is het lastig om gekwalificeerd personeel te krijgen. Vandaar dat er ingezet wordt op scholing voor een tweede bevoegdheid. De extra inzet in scholingsuren zal na afronding van de studie weer beschikbare formatie vormen. Verder is de vervanging bij ziekte een risico. Om ziekte op te vangen werkt De Meerwaarde met een eigen flexpool. In de flexpool zitten personeelsleden met een 0-urencontract die snel en flexibel worden ingezet bij ziekte. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in preventiegesprekken.

NIEUWBOUW

De nieuwbouw is afgerond. In het tweede kwartaal 2023 zullen we de eindafrekening voor de gemeente opstellen waarbij tevens een accountantsverklaring nodig is. Er is een zorgvuldige projectenadministratie gevoerd. Het risico schatten we daardoor als beperkt in.

AFSTEMMING BATEN EN LASTEN

Voor het structureel gezond meerjarenperspectief is een aantal maatregelen in werking gezet. Deze zijn verwoord in het Strategisch Beleidsplan 2023. In hoofdlijnen ziet dit op vereenvoudiging van de organisatie (en de aansturing), meer focus op het onderwijs en een reductie van de materiële kosten. De maatregelen zijn ingebed in het ontwikkeltraject van De Meerwaarde. In de loop van 2023 blijkt of de resultaten tijdig worden behaald om het exploitatietekort bij te sturen. Bij iedere financiële rapportage zullen we over de voortgang rapporteren.

Treasurybeleid

Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: verstrekte leningen en overige vorderingen en overige financiële verplichtingen. Financiële instrumenten omvatten ook in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). De stichting heeft beleid geformuleerd dat gebruik van derivaten uitsluit. Er zijn geen effecten in portefeuille. Alle middelen staan op vrij opneembare (spaar)rekeningen.

De ontwikkeling van de rentestand in 2021 is de aanleiding geweest om in te zetten op het financiële instrument “Schatkistbankieren”. Hierdoor betalen we géén negatieve rentekosten. Schatkistbankieren betekent dat de banktegoeden van De Meerwaarde niet meer bij de Rabobank worden ondergebracht, maar bij het Ministerie van Financiën. Het betalingsverkeer wordt onverminderd via de Rabobank afgewikkeld, maar tekorten of overschotten op de rekeningcourant- rekening bij de Rabobank worden geautomatiseerd verrekend met het banktegoed bij het ministerie.

Uit de liquiditeitsprognose voor de komende jaren blijkt dat De Meerwaarde over voldoende liquiditeiten beschikt. Er is geen financieringsbehoefte voor de komende jaren.

Rest van het financiële hoofdstuk

De overige paragrafen uit dit hoofdstuk kunt u hieronder downloaden.

Jaarverslag
Jaarverslag De Meerwaarde 2022 Financien