Expertise en Begeleidingscentrum

Het Expertise en Begeleidingscentrum (EBC) biedt ondersteuning op de volgende drie taakgebieden:

 1. het begeleiden van leerlingen met bijzondere ondersteuning;
 2. het stimuleren van de ontwikkeling van de docent in de leerroute op het gebied van onderwijsontwikkeling en begeleiding;
 3. het bijdragen aan beleidsvorming over passend onderwijs.

Het EBC kan vanuit deze drie taakgebieden bijdragen aan de visie dat al het onderwijs voor de leerling passend is. Deze visie is geënt op de Wet passend onderwijs (2014) en sluit aan bij de externe ontwikkelingen als het gaat om inclusiever onderwijs.

Realisatie EBC

In 2022 is een traject gestart om de visie op begeleiding te herijken. In samenspraak met de onderwijsteams is een richting gegeven dat onderwijs is begeleiding. Dit betekent dat het pedagogisch-didactisch handelen in de klas centraal staat in de visie op begeleiding. Het zien van leerlingen begint in de klas door de docent. Dit bewustzijn dat begeleiding niet begint bij het EBC, maar in de klas is een eerste stap om leerlingen in (of dichterbij) het reguliere onderwijsproces te begeleiden. Een eerste vertaling is gemaakt door bespreek te maken ‘wat is goed onderwijs’ en hoe kun je daarin het docent handelen versterken alsook het collectief leren van onderwijsteams bevorderen. Ook is aandacht voor mentoraat. De mentor is de spil in tussen leerlingen, ouders/verzorgers en school ook als het gaat om extra begeleiding dan wel doorverwijzing van de leerling.

Deze ontwikkeling vraagt van het EBC om breed naar de leerling te kijken Vanuit de vier domeinen: (1) Welkom, (2) Leren, (3) Welzijn en (4) Kiezen wordt naar de leerling gekeken als er extra ondersteuning nodig is voor het onderwijsproces van de leerling. Leerlingen zijn er om te leren zowel leren als gedrag en waar nodig wordt de leerling daarin extra ondersteund. In 2022 zijn de eerste bouwstenen gelegd om uitvoering te geven aan de onderstaande weergave die EBC heeft in relatie tot het onderwijs én de educatieve partners.

Het EBC heeft in 2022 het onderwijs voorzien van kennis en expertise ten behoeve van een passend onderwijsproces van de leerling. Er is onder meer gewerkt aan:

 • het innemen van de verbindende rol tussen de leerroutes, directie en educatieve partners. Deze verbinding is gericht op de leerling en op de wederzijdse afhankelijkheid om samen te bouwen aan een optimaal onderwijsklimaat;
 • het door ontwikkelen van de kwaliteitsbenadering om de andere vier domeinen cyclisch met elkaar te verbinden. Dit moet bijdragen aan een lerende omgeving van zowel de leerling als de docent.
 • het flexibel en tijdig in kunnen spelen op zowel de individuele begeleiding van de leerling alsook het ondersteunen van de onderwijsteams ten gevolge van de coronapandemie.
 • bewustwording vergroot bij collega's als het gaat om het versterken van de onderwijscontext voor leerlingen. Hierop aansluitend zijn de eerste bouwstenen gelegd voor De Meerwaarde Academie. Deze academie legt de basis om collega's te laten leren, ontwikkelingen en groeien in hun functie in relatie tot de visie op begeleiding.
 • het ving tijdelijk leerlingen op in het Tijdelijk Arrangement Meerwaarde (TAM). In de loop van 2022 kwam de Huiskamer erbij als één van de plekken waar leerlingen tijdelijk rustig kunnen verblijven.
 • het door ontwikkelen van inclusiever onderwijs, waarbij de visie is dat onderwijs en begeleiding samen één zijn. Deze visie vraagt om een herijking van alle drie de taakgebieden binnen het EBC. Voor deze herijking zijn tot nu toe richtinggevende kaders: (1) het draagt bij aan (systeem)versterking van de leerling, de onderwijsteams en de leerroutes; (2) de basisondersteuning in de onderwijsteams worden versterkt en (3) het onderwijs- en ontwikkelproces van de leerling voorzien is een doorlopende begeleiding (PO-VO-MBO).

De opgave om EBC te verbinden met zowel de interne als de externe professionals is gericht op het versterken van de onderwijsteams. Met als doel om de leerlingen zoveel mogelijk in de reguliere leerroutes (PRO, B/K en GT) het onderwijs te geven. Hiervoor is in het afgelopen jaar gewerkt aan verdere professionaliseren van het EBC in expertise en adviseurschap. De samenwerking met onderwijsteams is essentieel om gezamenlijk de toenemende vraag voor passend onderwijs, als het gaat om jeugdhulp, inclusief onderwijs en de financiering van passend onderwijs.

Deze ontwikkelingen zijn vertaald in ambities voor het EBC en vastgesteld in het EBC-plan 2020-2025.

Hieronder wordt per taakgebied de realisatie over 2022 beschreven, met als aanvulling welke extra ondersteuning mogelijk is geweest door inzet van subsidiemiddelen, zoals de capaciteitentest en het inhaalprogramma en NPO.

Begeleiding van leerlingen met bijzondere ondersteuning

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft in zijn of haar leerproces staat het ontwikkel- perspectief van de leerling hierbij centraal. De ondersteuning die De Meerwaarde kan geven staat beschreven in het School Ondersteuningsplan (het SOP).

Instroom

In het SOP worden afspraken gemaakt met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld – Veenendaal (SWV). Vanuit de beschikkingen (o.a. LWOO) ontvangt De Meerwaarde ondersteuningsmiddelen alsook personele ondersteuning, zoals een orthopedagoge, een schoolmaatschappelijk werker, ambulante begeleiders voor cluster 3 en 4 en extra ondersteuning voor cluster 2 leerlingen. Dit zijn leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis. In het begeleidingsproces wordt samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de gemeente Barneveld.

In 2022 stroomden 446 leerlingen in leerjaar 1 in. Een groot deel van deze leerlingen krijgen extra ondersteuning middels een LWOO-indicatie en/PRO-indicatie. De instroom van leerlingen met een beschikking voor passend onderwijs zijn:

 • LWOO: 215
 • PRO: 33 + 22 leerlingen in de Schakelklas

Samen met het Praktijkonderwijs van De Meerwaarde is gewerkt aan een verbeterde instroom vanuit speciaal onderwijs. De reden hiervoor was dat de toelatingscriteria voor scholen, ouders/ verzorgers onduidelijk waren. Vanuit toelating zijn meerdere gesprekken met basisscholen gevoerd en is het profiel van instroommogelijkheden verduidelijkt.

In vergelijking met vorig jaar zijn er meer leerlingen ingestroomd en is ook aantal toeleverende scholen meer, namelijk 90 scholen ten opzichte van 71 scholen in 2021.

Basisondersteuning in de onderwijsteams

De school is wettelijk verplicht basisondersteuning te bieden. Deze wordt ingevuld in samenhang met andere scholen in het Samenwerkingsverband. De financiering van de basisondersteuning vindt plaats vanuit de Lumpsum bekostiging VO.

In het afgelopen jaar is gestart om de ondersteuning dicht bij het onderwijsproces van de leerling verder te versterken. De rol van de mentor, die de eerste zorg draagt voor zijn/haar leerling heeft een belangrijke spilfunctie met leerling, ouders/verzorgers en school. De mentor wordt ondersteund door een leerlingbegeleider, een faalangsttrainer, een anti-pestcoach, een SOVA-trainer en een taal- en rekencoach om leerlingen ondersteuning te bieden.

De onderwijsteams hebben in 2022 (extra) ondersteuning gegeven op het gebied van: rekenen, lezen, Engels, leren leren en trainingen gericht op welbevinden en preventie, zoals pesten. Er is extra aandacht geweest voor examentrainingen. Door inzet van meer tijd voor mentoren en extra onderwijsassistenten zijn leerlingen geholpen met het wegwerken van leervertragingen en was er (meer) aandacht voor het welzijn van de individuele leerling en de klas.

Deze ondersteuning vond plaats in het onderwijsproces van de leerling. Vakdocenten, eventueel ondersteund met onderwijsassistenten, mentoren en leerlingbegeleiders hebben hierin een belangrijke spilfunctie vervuld. Het EBC had hierin de rol als sparringpartner, adviseur en indien wenselijk gesprekspartner voor en met externe partners.

Begeleiding met inzet van het Expertise en Begeleidingscentrum (EBC)

Het EBC heeft in het afgelopen jaar extra ondersteuning gegeven aan leerlingen, waarbij de basisondersteuning ontoereikend was. Deze ondersteuning bestond uit:

 1. Deskundigheidsbevordering. Deskundigen die de basisondersteuning geven met diverse trainingen, zoals taal- en rekencoach of mentorbegeleiding hebben periodiek een training/ bijeenkomst gehad om expertise en ervaringen met elkaar te delen dan wel nieuwe informatie te krijgen.
 2. Inzetten op preventie en welbevinden. De onderwijsteams zijn ondersteund met een preventiemedewerker sociale veiligheid. In 2022 hebben de volgende preventieprojecten plaatsgevonden: alcohol, drugs, sexting, verkeerveiligheid en pesten doorgegaan. Een mooie en aansprekende voorstelling over pesten kon voor alle eerste klassen wel doorgang vinden. Leerlingen en hun docenten hebben handvatten gekregen om in te grijpen als er gepest wordt. Naast deze voorstelling heeft elk team haar eigen antipestcoach en is er in de mentorlessen aandacht voor dit onderwerp.
 3. Overlegstructuur. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden besproken via twee overleggen: (1) Het Interne Zorg Overleg (IZO) en (2) het Zorg Advies Team (ZAT)
  1. Het IZO 
   In het IZO bespreekt de ondersteuningscoördinator met het onderwijsteam leerlingen die aandacht vragen dan wel nodig hebben. In dit overleg krijgen de teams adviezen of wordt via het EBC extra ondersteuning ingezet, bijvoorbeeld het inzetten van een intern arrangementen (zie punt iv.)
  2. Het ZAT
   Een leerling kan ook worden ingebracht bij een breed zorgoverleg, het ZAT. In een ZAT-overleg kunnen handelingsadviezen ertoe leiden dat een leerling met extra onderwijsbehoefte buiten school ondersteuning krijgt. Bij dit overleg zijn naast de ondersteuningscoördinatoren, ambulante begeleiding en schoolmaatschappelijk werk ook de jeugdarts en leerplichtambtenaar aanwezig. Deze laatste functionaris voert ook de preventieve verzuimgesprekken op school met leerlingen en ouders.
 1. Extra ondersteuning via interne arrangementen. In overleg met het onderwijsteam, de leerling en de ouders/ verzorgers kan een leerling gebruik maken van extra ondersteuning. Hieronder kunt u lezen welke inzet gegeven kan worden via een intern arrangement. De arrangementen zijn aangeboden voor zowel leerlingen vanuit Praktijkonderwijs (PRO) en het VMBO.

1. Toelichting – Realisatie Leren

arrangementaantal leerlingen
Pluspunt50
NT239, waarvan 11 ll. nieuw
TOS14, waarvan 4 ll. nieuw
Dyscalculie19, waarvan 3 ll. nieuw
DyslexieKlas 1 – 93 ll
Klas 2 – 97 ll
Klas 3 – 98 ll
Klas 4 – 98 ll

Toelichting Tabel 1.

 • Pluspunt. Het Pluspunt is met name ingezet voor extra rust, plannen en organiseren, vakinhoudelijk en in een aantal gevallen voor een time-out. Leerlingen die structureel niet op een afdeling kunnen zijn en/of thuiszitters worden tegenwoordig door TAM opgepakt.
 • NT2. Er is een toename van het aantal NT2-leerlingen, met name in het VMBO. Afgelopen jaar is er extra expertise aangewend door vier onderwijsassistenten op te leiden tot NT2-deskundige. De opleiding wordt verzorgd door het SWV.
 • TOS. Leerlingen met een Taal Ontwikkeling Stoornis (TOS) worden ondersteund met taal, zowel in spreken, lezen en begrijpen. Deze ondersteuning is gegeven door twee ambulante begeleiders, die gespecialiseerd zijn in TOS. Naast individuele begeleiding hebben deze begeleiders ook trainingen verzorgd in de onderwijsteams, om docent handelen te versterken in de klas. Deze trainingen worden als positief ervaren.
 • Dyscalculie. In 2022 is er begonnen met een nieuwe aanpak betreft de begeleiding rondom dyscalculie. Vijf leerlingen zijn gescreend en doorverwezen naar een orthopedagoog. Daarnaast zijn 19 leerlingen met een dyscalculieverklaring begeleid. Met de begeleiding werd dit jaar voor het eerst ingestoken op het omgaan met de geboden hulpmiddelen en het aanleren van tactieken. Deze ondersteuning is geboden door de dyscalculie-coach en -experts. Wederom zijn er leerlingen uit groep 8 n.a.v. onze handleiding gescreend door de basisschool zelf, waardoor de begeleiding en doorverwijzing sneller opgepakt kon worden.
 • Dyslexie. Het aantal leerlingen met een dyslexie is over de jaren heen vrij constant gebleven. Wel is het aantal leerlingen fors, het is ongeveer 25% van het aantal totaal leerlingen die begeleiding voor dyslexie krijgt. Voor leerlingen met dyslexie is er één dyslexiecoach. In 2022 heeft dyslexie met de aanschaf van een nieuw systeem een grote stap gemaakt om de begeleiding van dyslexieleerlingen te versterken in de klas. Deze ontwikkeling is positief en draagt bij aan het didactisch handelen van de docenten.

  Leerlingen met dyscalculie en dyslexie ontvangen een geldige verklaring. Bij instroom of tijdens het onderwijsproces wordt door docenten – hetzij via een screening - gesignaleerd of een leerlingen extra ondersteuning nodig heeft voor spelling en lezen.

2. Toelichting - Realisatie Welzijn
Leerlingen die ondersteuning nodig hebben op het sociaal-emotionele vlak, motivatie of zelfregulatie zijn in het afgelopen jaar ondersteund door leerlingenbegeleiders, ambulante begeleiders (AB van het SWV), Schoolmaatschappelijk werk (Schoolmaatschappelijk werker van het CJG) en een orthopedagoog.

In totaal zijn er 114 aanmeldingen geweest voor deze ondersteuning. In de onderbouw bedroeg dit 79 aanmeldingen en in de bovenbouw 35 aanmeldingen. In het algemeen ontvangen jongens meer begeleiding dan meiden. Opvallend is het aantal aanmeldingen in de bovenbouw. In vergelijking met voorgaande jaren bedroeg dit veelal tussen 10-20 aanmeldingen. De hulpvragen betreffen veelal een samenhang tussen verschillende type begeleiding, zoals Ambulante begeleiding, Schoolmaatschappelijk werk en de leerlingbegeleider.

De hulpvragen zijn tweeledig. Enerzijds het ondersteunen van de leerling, zoals het spiegelen van gedrag, sociale interacties, omgaan situatie thuis en het oppakken van routines. Anderzijds het aanbieden van handvatten van docenten. De AB’ ers vervullen een toenemende rol in het ondersteunen van klassenmanagement en leerlingen met soortgelijke hulpvraag groepsgewijs te begeleiden.

Bij een aantal teams schuift de AB’er en SMW bij een IZO aan. Deze werkwijze lijkt positief te zijn in het hebben van korte lijnen en het voorkomen van afstemmingsproblemen. De leerlingenbegeleider wordt via deze werkwijze meer gepositioneerd als spil- / brugfunctie tussen begeleiding in het team, thuis en extra ondersteuning door derden. De ondersteuningscoördinatoren begeleiden het proces. Zij adviseren om met betrokkenen te overleggen om desgewenst andere disciplines in te betrekken, zoals leerplicht, jeugdarts en andere hulpverlening die al betrokken is bij de situatie/ de leerling.

3. Toelichting - Realisatie Tijdelijk Arrangement De Meerwaarde (TAM)
In schooljaar 2021-2022 hebben 21 leerlingen gebruik gemaakt van de TAM. De TAM is een plek waar leerlingen tijdelijk een plek hebben om te kijken welke stappen zijn nodig om de leerling weer mee te kunnen laten doen in het regulier onderwijsproces. Het is ook een plek waar leerlingen met langdurig verzuim worden gestimuleerd om hun schoolritme weer op te pakken. In 2022 zijn er stappen gemaakt om in samenwerking met de onderwijsteams het onderwijs in de TAM te versterken. Het verwijzend onderwijsteam blijft verantwoordelijk voor de leerling.

Het kenmerkende van de TAM is de (out-reached) integrale systemische aanpak tussen school, ouders/ verzorgers, en (jeugd)hulpverlening en in het midden de leerling. Deze gezamenlijke aanpak draagt bij aan de gezonde ontwikkeling van leerlingen, waarbij de leerling weer handvatten krijgt over zijn of haar onderwijs- en ontwikkelproces.
Deze pilot wordt ondersteund door het SWV en met externe expertise vanuit Lectoraat Windesheim Jeugd.

4. Toelichting Realisatie Kiezen
Goed begeleiden betekent dat leerlingen worden voorbereid op hun toekomst. Om leerlingen een goede keuze te laten maken voor hun profiel wordt vanuit de basisondersteuning door o.a. LOB’ers gewerkt aan hun Loopbaanbegeleiding. De LOB’er werkt nauw samen met EBC-kiezen en is in het afgelopen jaar ingezet op:

 • PSO-lessen in alternatieve vorm door uitval van deze lessen. Deze lessen krijgen de leerlingen in leerjaar 2 ter voorbereiding op hun profielkeuze.
 • Het uitvoeren van LOB-opdrachten ging moeilijker vanwege corona. Dit heeft geleid dat het PTA-LOB van klas 3 en 4 moest worden aangepast en dat er vervangende opdrachten kwamen voor het niet kunnen volgen van stage en het niet kunnen bezoeken van de scholenmarkt.
 • Het uitvoeren van het Plusdocument. Dit document is naast het diploma en de cijferlijst een waardevol document, omdat hierin alvast wordt gewerkt aan het ‘CV’ van de leerling. Alle leerlingen van het vierde jaar hebben het Plusdocument afgerond.

Begeleiding in samenwerking externe partners en het Samenwerkingsverband

Door het starten van de TAM en het (beginnend) sturen op de extra ondersteuning binnen de teams is er in 2021-2022 een positieve kentering gekomen in het aantal TLV aanvragen.

Het komende jaar zal het EBC zich hierbij toespitsen op twee ontwikkelingen:

 • Het versterken van de begeleiding in de onderwijsteams
 • De eenwording van TAM, Pluspunt en de Woonkamer

Deze twee ontwikkelingen dienen bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van de leerlingen, waarbij ze De Meerwaarde uiteindelijk verlaten met een diploma of toeleiding naar werk. Een belangrijke indicator is de uitstroom / doorverwijzing van leerlingen te verminderen.

De verwachting is dat uiteindelijk (vrijwel) geen leerlingen meer via het SWV zullen worden doorverwezen naar externe partners, maar dat De Meerwaarde genoeg expertise in huis zal hebben om deze leerlingen optimaal te begeleiden binnen de eigen setting.

Stimuleren ontwikkeling docenten

De docent is een bepalende factor in het leerproces van de leerling. Om de docent voldoende toe te kunnen rusten zijn de volgende instrumenten ontwikkeld dan wel geïmplementeerd.

 1. Het inzetten van het JIJ-instrument. Het volgen van de ontwikkeling van een leerling is van groot belang. Hiervoor wordt het JIJ-instrument ingezet, voor leerjaar 1,2 en 3. Dit instrument meet de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van kernvakken. Voor NT2-leerlingen wordt een apart JIJ afgenomen
 2. Leermiddelen. De vraag naar leermiddelen die flexibel zijn is groot. Doordat er meer thuisonderwijs gevolgd wordt, wordt er meer nagedacht over vernieuwen van leermiddelen. Het werken in leerroutes heeft ervoor gezorgd dat collega’s zich meer verantwoordelijk voelen voor het vakgebied. De vraag naar nieuwe methodes is toegenomen. In het afgelopen jaar heeft het EBC vijf verzoeken gekregen voor een nieuw (digitaal) leermiddel.
 3. Didactiek. Een aantal jaren zijn we aangesloten bij het landelijk leernetwerk Formatief evalueren. Ook aankomend jaar blijft hier aandacht voor en is de wens dat de olievlek groter wordt en meer collega’s hun lessen formatief inrichten.
 4. Didactisch (beeld) coachen. In het afgelopen jaar is meer beroep gedaan op didactisch (beeld) coachen. Dit instrument biedt inzicht voor docenten en teams hoe en welke interacties tussen (groepen) leerlingen en de docent/ in de klas kan ontstaan. Dit instrument wordt steeds meer ingezet in het kader van begeleiding.
 5. De Meerwaarde academie. In 2022 is een visiedocument opgeleverd wat De Meerwaarde Academie kan betekenen voor leren en ontwikkelingen van collega's.

Beleidsvorming over passend onderwijs

Visie op begeleiding: onderwijs is begeleiding
In 2022 zijn de eerste bouwstenen gelegd om de begeleiding in de onderwijscontext te versterken. De aanleiding hiervoor is allereerst dat dit ten gunste komt van zowel het onderwijsproces als van het welbevinden van de leerling. Een andere aanleiding is dat er steeds meer ondersteuning werd gevraagd van het EBC, waarbij de hulpvraag gericht was op de leerling in plaats van op het onderwijs. Het versterken van het collectief bewustzijn dat ondersteuning voor een leerling ook iets vraagt van het onderwijs beoogt bij te dragen aan:

 • Ondersteuning van leerlingen op het gebied van leren in de onderwijscontext. Denk hierbij aan: dyslexie, dyscalculie, TOS, NT2.
 • Het versterken van het systeem van de leerling met ouders en school. Dit door onder andere nauwere samenwerking met SMW en AB.
 • Inzet van bijvoorbeeld de TAM draagt bij aan het onderwijs om gerichte handvatten te bieden voor leerlingen, die het even niet trekken in het onderwijsproces. Ook kan het een plek zijn voor leerlingen met langdurig verzuim.

De eerste bouwstenen vanuit deze visie zijn in 2022 gelegd (mede n.a.v. de studiedag 2 november 2022):

 1. Het versterken van het pedagogisch-didactisch handelen in de klas
 2. Het versterken van ‘hoe kijken wij naar leerlingen die mogen leren, groeien en ontwikkelingen in zowel leren als gedrag.
 3. Een heldere eenduidige lijn van het begeleiden van leerlingen: in de klas, in het team en met extra ondersteuning vanuit het EBC – indien nodig aangevuld met externe expertise. De mentor is en blijft bij doorverwijzing de relatie houden met leerling, ouders/verzorgers en de school.
 4. De ouders/ verzorgers blijven verantwoordelijk voor hun kind. De stem van de ouders/ verzorgers en de leerling is noodzakelijk om goede begeleiding = goed onderwijs te kunnen geven.
 5. Inzet van aanvullende ondersteuning (interne en externe arrangementen) zijn aanvullend op het onderwijsproces en dus niet in plaats van. Dit betekent dat er ook altijd wordt gekeken naar de onderwijscontext, het collectief leren van de onderwijsteams en dat daar het goede gesprek blijvend plaatsvindt over wat is ‘goed onderwijs’ in deze situatie.

Aansluitend op deze bouwstenen zijn een aantal zaken randvoorwaarden om bovenstaande gerealiseerd te krijgen namelijk: (1) De Meerwaarde Academie; (2) invulling van een duidelijk helder interne arrangementenstructuur (TAM/ PLUSPUNT/ HUISKAMER; (3) ruimte voor een maatwerk PTA en (4) de expertise van het EBC toegankelijker te maken voor de school.

De uitwerking van deze bouwstenen zijn vertaald in de schoolbrede ontwikkeling.

Dit traject wordt ondersteund door een lector Windesheim Jeugd.

Expertise EBC-leden
Deze ontwikkeling vraagt van de EBC-leden en experts een andere manier van kijken en doen vanuit hun huidige rol dan wel werkwijze. In deze rol wordt van hen gevraagd om als expert een adviseur te zijn om als eerste het eigenaarschap van de docenten te versterken. Als expert wordt van hen verwacht deze ontwikkeling te vertalen naar hun eigen taak binnen het EBC. Om deze rol te kunnen vervullen is in 2022 gewerkt aan vaardigheden op het gebied van advies, onderzoek en leiderschap. Ook is er een start gemaakt om ambities en doelen te formuleren op de taakgebieden van het EBC. Deze kwaliteitsbenadering draagt bij aan de gezamenlijke schoolbrede dialoog over ‘wat vinden wij goed onderwijs’.

Extra ondersteuning door inzet van NPO

Toekenning NPO-subsidie
De coronacrisis vroeg veel van iedereen in het onderwijs. De jongste generaties in ons land zijn hard geraakt. Het onderwijs is geraakt, en het sociale leven veranderde drastisch en stond in de beleving van jongeren lang stil. Iedereen in het onderwijs werkt zich ondertussen een slag in de rondte. De overheid vindt dat de pijn van de pandemie extra aandacht verdient en daarom trekt de overheid de komende tweeënhalf jaar in totaal € 8,5 miljard uit voor een Nationaal Programma Onderwijs. De Meerwaarde heeft daarvan € 1,75 miljoen (afgerond) toegekend gekregen.

De opdracht daarbij is om de NPO-gelden in de komende twee jaren te investeren in de sociaal- emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en in het inhalen van coronavertragingen. Voorts dient de opdracht te worden ingevuld aan de hand van een menukaart van kansrijke interventies.

Stappenplan uitvoering NPO – De Meerwaarde
Om een goed beeld te krijgen welke ontwikkelbehoefte(n) de leerlingen hadden is gewerkt met onderstaand stappenplan. Het stappenplan is schoolbreed gevolgd, maar faciliteert een analyse per leerroute en leerjaar. Ouders en leerlingen zijn gericht betrokken via gesprekken vanuit de onderwijsteams door mentoren, teamleiders en waar relevant EBC. Het EBC heeft het plan geëvalueerd met de leerlingenraad en de oudergeledingen. Dit stappenplan is opgevolgd en uitgewerkt in het ‘Schoolbreedplan 2021 – 2025’ | Nationaal Programma Onderwijs en operationeel vertaald in plan ‘Allocatie middelen NPO en aanverwante subsidies’. De planvorming heeft in goede samenwerking met de GMR plaatsgevonden en op 30 juni 2022 heeft de GMR daarop haar instemming gegeven. Het stappenplan wordt uitgebeeld in onderstaand schema:

Toelichting stappen

In het Schoolbreed Plan is de schoolscan beschreven voor de verschillende leerroutes en leerjaren en daarop is vervolgens zo veel als mogelijk aansluitend op de bestaande infrastructuur van ondersteuning en begeleiding een plan van aanpak met inzet en borging van de interventies geformuleerd.

Stap 1

Om te achterhalen welke ontwikkelbehoefte(n) dan wel leervertragingen leerlingen hebben opgelopen heeft iedere teamleider die in beeld gebracht. De teamleiders waren verantwoordelijk voor het ophalen van de ontwikkelbehoefte(n), dit in overleg docenten, ouders/ verzorgers en uiteraard leerlingen.

De teamleiders maakten bij de inventarisatie gebruik van middelen, zoals de JIJ-niveautoets en instrumenten voor welbevinden/ welzijn van de leerlingen. Naast deze instrumenten is gebruik gemaakt van de bestaande overlegstructuren zoals de teamvergaderingen en het Intern Zorgoverleg.

De uitkomst van de inventarisatie sluit min of meer aan bij de eerdere inventarisatie in het kader van de Subsidieregeling IOP-2 Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Uit deze inventarisatie blijkt dat ca. 10% van de leerlingen per leerroute behoefte heeft aan extra ondersteuning. Met daarbij extra aandacht voor de kernvakken, motivatie, leren leren en NT2-begeleiding.

Stap 2-4

Interventierubrieken
Vanuit stap 1. is met EBC en onderwijsteams meermalen gesproken welke interventies passend zijn in de ontwikkelbehoefte. Hieronder wordt beschreven welke interventies zijn ingezet.

Beschrijving inzet NPO gelden
De interventies zijn als het ware in te delen in twee categorieën, namelijk:

 • Categorie 1. Meer inzet van meer tijd, personeel en middelen om de individuele leerwinst van de leerling te vergroten. Deze interventies zijn kortdurende en dragen bij aan directe leeropbrengsten.
 • Categorie 2. Het toewerken aan een formatieve onderwijscultuur waarin leren zichtbaar wordt gemaakt om het collectie leren van het onderwijsteam te vergroten. Dit draagt bij aan differentiatie en tutoring. Deze interventies dragen bij aan schoolcultuur als het gaat om leren en verbeteren/ innoveren van wat is goed onderwijs.

Om dit collectief (formatief) leren te bevorderen zijn de NPO-gelden ingezet op het gebied van:

 • Feedback (=interventie B5). door o.a. formatieve benadering, hetgeen ondersteund wordt door didactisch- en beeld coachen en de kwaliteitsdialoog.
 • Betrokkenheid leerling en ouders/verzorgers vergroten (=interventie B4 en F2). Het eigenaarschap van het leerproces ligt bij de leerling met zijn of haar ouders/ verzorgers. De samenhang tussen deze driehoek van leerling, ouders/verzorgers en school moet hiertoe bijdragen dat de leerling bouwt aan zijn toekomst. Het houden van structureel driehoek gesprekken, waarin gewerkt wordt aan doelen kan deze betrokkenheid vergroten met name op het gebied van metacognitie en zelfregulerend vermogen (= interventie D1).
 • Leren zichtbaar maken (=interventie B6). Het leren zichtbaar maken vergroot niet alleen het eigenaarschap van de leerling, maar ook dat begeleiding gerichter ingezet kan worden dan wel eerder gesignaleerd kan worden wanneer de zorgvraag voorliggend is op de onderwijsvraag. In dit geval betekent dat een leerling een te grote belasting geeft op het team om onderwijs te kunnen geven. Het leren zichtbaar vindt plaats via de formatieve benadering.
 • Samenwerkend leren (=interventie D1 en D2). Deze interventies worden met name gekoppeld aan het beroepsonderwijs. Uit de analyse blijkt dat er in de afgelopen twee jaar minder aandacht is geweest voor arbeidsvaardigheden en -competenties. Het is wenselijk om vanuit de beroepsprofielen (integratie LOB) om te inventariseren hoe de leerlingen versterkt kunnen worden in levensecht (buitenschool) leren en dat in verbinding te brengen met loopbaan- en reflectiegesprekken.

Specificering interventierubrieken
Onderstaand wordt per interventierubriek beschreven welke activiteiten zijn uitgevoerd in 2022. Per activiteit wordt een korte beschrijving gegeven en geduid in welke periode de activiteiten

worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van de activiteiten in schooljaar 2021-2022/2023 zijn de betreffende docenten gefaciliteerd middels tijdelijke uitbreidingen van hun contractuele werktijd. Wanneer de activiteiten zijn afgerond dan stoppen ook de tijdelijke uitbreidingen.

A2: Verlenging. extra onderwijs na school
Titel activiteit B/K per klas een uur extra begeleiding
Beschrijving plan Het onderwijsteam bepaalt specifiek voor de betreffende klas, welke extra begeleiding nodig is. Er wordt een maatwerkoplossing gemaakt. De oplossing kan variëren van extra lessen voor de gehele klas of voor een gedeelte van de klas. De variatie kan ook gevonden worden in het geven van lessen in een specifiek vak of een combinatie van een aantal vakken. In overleg met de roostermaker is dinsdag het eerste uur geen standaard rooster ingepland, zodat het team dit uur kan inzetten voor de maatwerkoplossing per klas.
Periode Schooljaar 21-22 en schooljaar 22-23
B1: Eén op één begeleiding
Titel activiteit Klassen GT2 en GT4 - Extra tijd leerlingbegeleiders
Beschrijving plan voor GT2 en GT4 was het niet mogelijk om kleinere groepen te vormen. Daarom is gekozen voor extra tijd voor leerlingbegeleiders.
Periode Schooljaar 21-22 en 22-23
B2: Individuele instructie
Titel activiteit Extra tijd AVO vakdocenten
Beschrijving plan De vakdocenten voor de AVO vakken uit diverse onderwijsteams krijgen een extra uur gefaciliteerd om bijles te verzorgen voor die leerlingen waarvan zijn denken dat die de individuele bijles nodig hebben.
Periode Schooljaar 2022-2023
B3: Instructies in kleine groepen
Titel activiteit Extra NT2 lessen in de leerroute Basis/Kader
Beschrijving plan Op De Meerwaarde hebben we een groeiende groep leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben. Deze leerlingen zijn gebaat bij extra hulp bij het leren.
De docent die wordt gefaciliteerd helpt:
- leerlingen met het uitbreiden van hun woordenschat;
- leerlingen bij vakken die lastig gevonden worden;
- leerlingen leren plannen en organiseren van huis- en leerwerk
Periode Schooljaar 21-22 en schooljaar 22-23
B5: Feedback
Titel activiteit Ontwikkelen van formatief handelen en een bijpassende kwaliteitsbenadering inclusief beter zicht op begeleiding
Beschrijving plan Op basis van een formatieve aanpak wordt een dialoog opgestart over wat we onder goede begeleiding verstaan als onderdeel van een schoolbrede ontwikkeling, daarbij worden de COVID-omstandigheden integraal meegenomen.
Periode Schooljaar 21-22 en schooljaar 22-23
B6: Beheersingsgericht leren
Titel activiteit Ontwikkeling op teamniveau – vergroten inzicht in de ontwikkeling van de leerling
Beschrijving plan Deze titel heeft als doel om de organisatie toe te rusten met hulpmiddelen zodat de brede impact van corona op de leerling in beeld kan worden gebracht en de daaropvolgende ontwikkeling van de leerling. Verdere beschrijving is gegeven in het schoolbrede plan NPO 2021-2025. Hoofdthema’s hierin zijn:
1. de implementatie van JIJ/LVS voor het in beeld brengen van de cognitieve vaardigheden van de leerling.
2. de implementatie van de mentorfunctie van It’s learning om de praktijkvaardigheden van de leerling in beeld te brengen.
3. Het in beeld brengen (analyse van data) over in-en uitstroom leerlingen en het tussentijds doorstromen van leerlingen.
Periode Schooljaar 21-22 en schooljaar 22-23
C1: Interventies (..) welbevinden leerlingen
Titel activiteit PrO Extra mentortijd
Beschrijving plan De mentoren van PrO worden gefaciliteerd met extra uren t.b.v. het mentoraat. Extra mentorlessen worden daarmee gefaciliteerd.
Periode Schooljaar 21-22 en schooljaar 22-23
Titel activiteit EBC Ondersteuningscoördinator
Beschrijving plan Coördinatie van alle EBC-activiteiten op het gebied van de interventies gericht op het welbevinden van leerlingen.
Periode Schooljaar 21-22 en schooljaar 22-23
Titel activiteit B/K Extra mentortijd
Beschrijving plan De 55 mentoren van B/K worden gefaciliteerd met 40 extra uren t.b.v. het mentoraat. Extra mentorlessen worden daarmee gefaciliteerd.
Periode Schooljaar 21-22 en schooljaar 22-23 tot 1/2/23
D1: Metacognitie en zelfregulerend leren
Titel activiteit Ontwikkeling begeleidingsplan
Beschrijving plan Naast een leerplan zal het begeleidingsplan de basis vormen voor het leerrouteplan. Het begeleidingsplan geeft de kaders hoe wij begeleiding op De Meerwaarde vormgeven.
Periode Schooljaar 21-22 en schooljaar 22-23
Titel activiteit Ontwikkelkosten planvorming huiskamer – gastheer/vrouw
Beschrijving plan In de huiskamer worden extra faciliteiten geboden om leerlingen op te vangen. Rondom COVID is de verwachting dat er meerdere faciliteiten en een grotere vraag ontstaat. Welke faciliteiten dat en hoe die op te pakken inclusief doorverwijzingen daar wordt in een werkgroep richting aan gegeven.
Verantwoording Formatie. Foleta. Opgenomen in EBC-plan. Plan en voortgang worden afgestemd met OW-dir.
Periode Schooljaar 2021-2022
D2: Samenwerkend Leren
Titel activiteit Loopbaanbegeleiding/ toekomstperspectief
Beschrijving plan Om richting te bepalen welke en op welke wijze wij invulling willen geven aan loopbaanbegeleiding, is een nieuwe expertgroep opgericht.
Daarnaast is een tweede groep opgericht om de doorlopende leerroute naar het mbo te onderzoeken en te adviseren in welke richting we de doorlopende leerroute willen ontwikkelen. Het derde onderdeel betreft de aansluiting van PO naar het VO. Hiervoor is een werkgroep samengesteld die mede bestaat uit externe medewerkers van het PO.
Periode Schooljaar 21-22 en schooljaar 22-23
E1: Klassenverkleining
Titel activiteit 3 extra klassen
Beschrijving plan In totaal konden 3 klassen worden verkleind voor Basis en Kader. De kleinere klassen betekenen dat de leerlingen van alle klassen van de betreffende leerlingen door de kleinere klassen méér aandacht en tijd van de docenten ontvangen.
Periode Schooljaar 21-22 (vanaf 01.01.2022) en schooljaar 22-23
E2: Onderwijsassistenten/ instructeurs
Titel Extra onderwijsassistenten
Beschrijving plan Extra inzet van onderwijsassistenten wordt gebruikt in de leslokalen. De onderwijsassistenten maken het mogelijk dat de klas in kleinere groepen kunnen werken, waardoor de docent meer begeleiding kan geven aan iedere leerling.
Periode Schooljaar 21-22 en schooljaar 22-23
F1: Interventies (...) faciliteiten en randvoorwaarden
Titel Aanvullend budget € 10 per leerling voor examenactiviteit
Beschrijving plan Ruimer dan gebruikelijke opzet van examenafsluiting om de onderlinge sociale contacten een impuls te geven. Door de Corona lockdown is dat gemist.
Periode Schooljaar 21-22 voor schooljaar 2022-2023 nog nader te bepalen of dit wenselijk is.
F3: Digitale technologie
Titel Project Flexibel & Wendbaar onderwijs
Beschrijving plan Het project F&W omhelst zowel de vernieuwende organisatie/inrichting van het onderwijs alsook de facilitering ervan; in dit kader de digitale facilitering. Een doelstelling van het project F&W is om iedere leerling en docent te voorzien van persoonlijke device. In de weg daar naartoe worden pilots georganiseerd waarin specifieke ICT-investeringen en activiteiten bij nodig zijn.
Periode Schooljaar 21-22 – schooljaar 2022-2023

Stap 5

In totaal zijn er 7.832 uur aan NPO-uren toegekend aan collega's, met een besteding van € 1.135.127 Voor externe ondersteuning is een lector vanuit Christelijke Hogeschool Windesheim gevraagd en daarnaast is projectondersteuning ingehuurd. De kosten hiervan bedragen totaal € 90.018. Dit is een percentage van 7,3% van het totaal.

Uit de evaluatie blijkt dat onderwijsteams, maar ook de leerlingen en de ouders de meeste winst zien bij goed onderwijs (en het krijgen van onderwijs). Met name ouders en leerlingen gaven aan dat voor bepaalde vakken weinig onderwijs is, mede door personeelstekort. De ouders en leerlingen zouden ook graag zien dat school hogere eisen dan wel verwachtingen hebben ten aanzien van het onderwijs.

De onderwijsteams geven aan dat klassenverkleining een van de meeste effectieve maatregelen is om zowel op leerlingniveau als op klasniveau het (collectief) leren te versterken.

Extra ondersteuning door inzet van overige subsidiemiddelen
In het afgelopen jaar zijn naast NPO aanvullende subsidiemiddelen aangewend om leerlingen extra ondersteuning te geven in zijn of haar leerproces. Deze middelen zijn door de overheid ter beschikking gesteld vanwege de (aanhoudende) coronapandemie.

2022 Subsidieregeling capaciteitentesten
Deze Subsidieregeling geeft de mogelijkheid om leerlingen in leerjaar 1 en 2 (over 2022) een test af te nemen. In leerjaar 1 wordt bij instroom van de leerling vrijwel gelijk een test afgenomen, om als het ware het instroomniveau te kunnen vergelijken gaandeweg het onderwijsproces. Als school is van deze regeling gebruik gemaakt met de JIJ niveautoetsen van bureau ICE. Deze toetsen vallen onder de Subsidieregeling. Voor 2022 is de aanvraag ingediend voor 824 testen, die ook zijn afgenomen onder leerlingen in leerjaar 1 en 2.