Beleid en Organisatie

Wie we zijn

De Meerwaarde is een protestants-christelijke school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs (PrO). Daarnaast verzorgen wij onder licentie van MBO-Amersfoort een aantal mbo-opleidingen. We hebben een beroepsgericht profiel en bereiden leerlingen vanuit onze visie voor op een mbo-vervolgopleiding of als dat beter past (zo veel als mogelijk regulier) werk.

We zijn een protestants-christelijke school die duidelijk is over de eigen christelijke identiteit en tegelijkertijd openstaat voor iedereen die dat wil respecteren. Daarbij geldt dat we zonder dat we terughoudend zijn over onze identiteit, respect hebben voor andere geloofsovertuigingen. We hebben onze christelijke identiteit vanzelfsprekend verwoord in onze statuten1 en ons identiteitsbeleid, maar we willen vooral in de dagelijkse praktijk laten merken hoe het christelijk geloof ons telkens weer inspireert en motiveert om als mens in relatie met God, de mensen om ons heen en de schepping te leven. Onze christelijke identiteit komt dan ook terug in onze FilosoVisie.

In de praktijk betekent onze protestants-christelijke identiteit ook dat er bij werving en selectie nadrukkelijk aandacht is voor onze identiteit. Elke sollicitant wordt op een gelijke manier op dit punt bevraagd. Daarnaast is er aandacht voor hoe we ons christen-zijn verbinden aan ons denken en doen in de praktijk van alledag. Dat doen we door bezinning op dit thema voor nieuwe collega’s en daarnaast voor alle personeelsleden op onze studiedagen. Er zijn dag- en weekopeningen en met Kerst en Pasen zijn er centrale vieringen en vieringen in teams. Dagelijks zijn er dagopeningen die door onze eigen docenten godsdienst worden gemaakt.

Wat ons drijft, wat we willen bereiken en hoe

Onze missie: 

Geloof in elk talent!

Onze visie: 

Samen talent ontwikkelen: verbindend, levensecht en toekomstgericht!

We hanteren drie strategische doelen:

 1. Leerlingen ontdekken hun talenten, ontwikkelen hun talenten en zetten deze optimaal in;
 2. Leerlingen groeien uit tot gewilde vakmensen;
 3. Leerlingen ontwikkelen zich tot evenwichtige mensen en actieve burgers.

Christelijk

Op De Meerwaarde willen we dat jonge mensen tot hun recht komen en hun talent ontwikkelen. Dat betekent dat we leerlingen in een belangrijke fase van hun identiteitsvorming mogen helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van wie ze zelf zijn in relatie tot anderen en de wereld om hen heen. Wij doen dat op De Meerwaarde vanuit de protestants-christelijke identiteit, waarbij geloof, hoop en liefde belangrijke richtinggevende waarden voor ons zijn.

Verbindend

Wij willen een leeromgeving creëren waarin sprake is van sámen talenten ontdekken en ontplooien. Hierbij hebben we oog voor verschillen en bieden we passende begeleiding.
We werken actief aan positieve relaties, tussen leerlingen onderling en tussen personeel en leerlingen. Vanuit daar ontwikkelt het vertrouwen in elkaar en groeit het respect voor elkaar. Dit draagt bij aan het realiseren van verbinding en een veilige omgeving, zowel binnen als buiten de school.

We hechten grote waarde aan ouderbetrokkenheid. Samen - school én ouders/verzorgers - hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerlingen.
We zijn een school in de samenleving en vinden het onderhouden van een goede relatie met de buurt belangrijk. Samen willen we ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Levensecht

Wij geloven dat onze impact op het leren van leerlingen het grootst is wanneer hun leeromgeving zo ‘echt’ mogelijk is. Daarom willen we, naast de ‘werelden’ van henzelf en elkaar, ook de werelden van bedrijven en instellingen in de regio voor onze leerlingen meer toegankelijk maken. Denk hierbij aan stages, leerwerkplekken, bedrijfsbezoeken en (gast)lessen. Daarnaast creëren we leersituaties op school, waarin leerlingen kunnen werken aan levensechte opdrachten en waarmee we hun motivatie om te leren versterken.

Naast werken aan vaardigheden willen we ook een oefenplaats en een leergemeenschap zijn voor de samenleving. Leerlingen ontdekken dat fouten maken mag en leren wat samenwerken betekent. Zo kunnen ze bouwen aan zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. In een steeds bredere leeromgeving ontdekken ze het echte leven, wie ze zelf zijn en wie ze kunnen worden.

Toekomstgericht

In een wereld die in een hoog tempo verandert en naast kennis ook ontwikkeling van ‘brede’ vaardigheden vraagt, streven we naar een ontwikkelingsgerichte samenwerking met bedrijven en instellingen. Een samenwerking waarin voor alle betrokkenen ondernemerschap en duurzaamheid van belang zijn.

We willen leerlingen voorbereiden op de wereld van nu en die van de toekomst. En hen leren kritisch na te denken, vaardigheden te ontwikkelen die breed inzetbaar zijn en leren reflecteren op hun eigen talenten en doelen. Op deze manier stimuleren we onze leerlingen in hun ontwikkeling tot evenwichtige mensen en gewilde vakmensen.

Hoe we hier systematisch aan werken

De schoolontwikkeling vindt als eerste plaats binnen onze drie leerroutes PrO, basis/kader en GT waarbij in toenemende mate ons Expertise- en Begeleidingscentrum EBC een faciliterende en adviserende rol kan invullen. Voor schoolontwikkeling die een leerroute-overstijgende, schoolbrede impact heeft, werken we sinds 2016 met een op De Meerwaarde aangepaste methodiek van‘projectmatig creëren’. Vanuit de focus van het Strategisch Beleidsplan en de FilosoVisie maken daarbij in toenemende mate gerichte keuzes. Keuzes over welke zaken we wel en niet oppakken en als we dingen oppakken, in welke samenhang we dat doen.

Aan de voorkant sturen we deze schoolbrede ontwikkeling vanuit een Projecten-MT (PMT). Die sturing omvat het portfolio van projecten zelf, op afgestemde projectopdrachten en de onderlinge relaties tussen projecten. Verder sturen we op de inhoudelijke doorontwikkeling van de methodiek van projectmatig creëren. Dit via de inzet van een ondersteunende functionele staf (Project Management Ondersteuning), een interne opleiding en begeleiding voor opdrachtgevers, projectleiders en projectleden. Daarnaast faciliteren we vanuit een visie van verdiepend leren een continu leren van, met en aan elkaar via studiedagen, onderwijstafels, en leer- en ontwikkelbijeenkomsten.

Inhoudelijke ontwikkelingen in 2022

In 2022 zijn ondanks de nasleep van COVID-19 alle projecten uit het Strategisch Beleidsplan 2022-2025 opgepakt, al heeft op een aantal projecten vanwege de bijzondere omstandigheden wel vanuit het MT bijsturing plaatsgevonden.

Onderwijsontwikkeling in bestaand portfolio

Formatieve benadering

In 2022 heeft via de inzet van de experts in de teams een verdere ontwikkeling plaatsgevonden van de formatieve benadering in de les. Daarnaast is de formatieve kwaliteitsbenadering verder uitgewerkt, zie daarover verder bij de kwaliteitsaanpak.

Flexibel en wendbaar

Een project dat in 2020 vanwege COVID-19 naar voren is gehaald is het project ‘flexibel en wendbaar onderwijs’. Onder flexibel en wendbaar onderwijs verstaan we onderwijs dat niet of minder afhankelijk is van tijd of ruimte. Leerlingen kunnen op elke plek en op elk tijdstip werken aan hun ontwikkeling. In 2022 is een voorlopige visie digitaal onderwijs op De Meerwaarde gepresenteerd. Verder heeft onderzoek naar de gewenste doorontwikkeling van ELO plaatsgevonden en is na afronding van het project ‘Laptop per leerling’ gestart met laptops in het eerste leerjaar. De komende jaren zal de laptop per leerling fasegewijs verder ingevoerd worden.

Sterk Techniek Onderwijs

Regio (De Meerwaarde is penvoerder voor de regio FoodValley)
Vanaf 2020 werken vmbo-scholen binnen de regio FoodValley binnen het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) samen aan een up-to-date en dekkend onderwijsaanbod dat leerlingen voorbereidt op een goede doorstroming naar het mbo. In alle vmbo-scholen worden programma’s in samenwerking met het regionale bedrijfsleven ontwikkeld; technologische ontwikkelingen vinden op die manier een weg naar de curricula in de verschillende scholen. De scholen en aangesloten stakeholders werken binnen het programma aan een lerend ecosysteem.

Er is een projectstructuur opgezet met projectleiders op de verschillende scholen, een overall projectleiding, een regie- en stuurgroep. In de stuurgroep zijn, naast de directies van de aangesloten vmbo-scholen met de techniekprofielen, ook de regionale overheid, het regionale bedrijfsleven en de opleidingsbedrijven vertegenwoordigd.

De penvoerder heeft in afstemming met de controllers van de aangesloten scholen en het landelijk ondersteuningsteam een huishoudelijk reglement opgesteld waarin is vastgelegd op welke wijze de aangesloten scholen de STO gelden ter beschikking wordt gesteld en op welke wijze over deze gelden verantwoording wordt afgelegd. De verantwoordingscyclus sluit aan bij de rapportagemomenten richting subsidieverstrekker en de jaarcycli van begrotingen, jaarrekeningen en jaarverslagen.

Ook in 2022 was de uitvoering van het STO-programma een uitdaging. Niet alleen vanwege de merkbare impact van COVID-19 op de scholen, maar ook vanwege het arbeidsmarkttekort. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat voor de regio achterstanden niet verder opliepen en deels werden ingehaald. Zo is er op de lijn PO-VO het nodige in ontwikkeling en ook binnen het vmbo. De aansluiting richting de MBO’s gaat in een langzamer tempo dan voorzien. Hoewel er in 2022 zo behoorlijke voortgang is geboekt, verwachten we in de regio FoodValley wel dat we deels gebruik zullen maken van de landelijk geboden mogelijkheid tot uitloop in 2024.

De Meerwaarde
De Meerwaarde werkt naast het regionale spoor via drie deelprojecten. Voor de versterking van techniek op de deelproject PO-VO en vmbo werden in 2022 bijzondere mijlpalen behaald. Het vastleggen van de samenwerking in een meerjaren-samenwerkingsovereenkomst met alle basisscholen (met uitzondering van de reformatorische) in Barneveld. De ondertekening vond plaats in het Technolab, waarin leerlingen van de basisscholen challenges kunnen doen in de leerlijn wetenschap en technologie die we samen met de basisscholen ontwikkelen. Daarnaast was een hoogtepunt de feestelijke opening van het Techniekcentrum, waarbij een informatieve en wervende Techniekkrant is uitgebracht.

In hoofdstuk 3 wordt verder uiteengezet hoe de onderwijsteams de STO-projecten hebben georganiseerd.

Ontwikkeling leerroutes en keuzevakken

Binnen de leerroutes is gewerkt aan de ambitie extra keuzemogelijkheden te kunnen bieden aan leerlingen. Zie voor de inhoudelijke rapportage daarover en over de voortgang van de afstemming tussen vakgroepen van de leerroutes het hoofdstuk over onderwijs.

De ontwikkelingen rondom de Nieuwe Leerweg zijn landelijk in de vertraging geraakt. Op de Meerwaarde hebben we al een Gemengd-theoretische route waarbij we uitgaan van de beroepsgerichte profielen. We volgen de ontwikkeling van de Nieuwe Leerweg met belangstelling waarbij we blijven benadrukken dat het praktijkgerichte vanuit onze visie zoveel mogelijk beroepsgericht moet kunnen blijven worden ingevuld.

Onderwijsontwikkeling in de keten

Het tweede perspectief bij de onderwijsontwikkeling is dat we die ontwikkeling zoveel als mogelijk inbedden en borgen in de keten. Dat betekent dat we werken aan doorlopende leerlijnen en begeleiding vanuit de basisscholen naar de Meerwaarde en vervolgens naar het MBO. Er is goed voortgang geboekt wat dat betreft onder de vlag van STO met de basisscholen (zie hierboven). Met MBO Amersfoort zijn we binnen STO op koers voor BWI, bij PIE en M&T hebben we te kampen met het lerarentekort en uitval (mede door COVID-19). We participeren daarnaast in de ontwikkeling in de FoodValley gericht op de aansluiting met het COG. Dat doen we samen met een aantal andere VO-scholen via participatie in de stuurgroep.

In hoofdstuk 3 wordt verder uiteengezet wat de opbrengsten in 2022 zijn geweest.

Onderwijsontwikkeling met eigen visie begeleiding

Het afgelopen jaar heeft De Meerwaarde de begeleidingsvisie herijkt. In dit traject is De Meerwaarde ondersteund door Bert Wienen – Associate Lector Jeugd bij Windesheim. De essentie is onderwijs is begeleiding. Dit betekent dat het versterken van de onderwijscontext het uitgangspunt is in de begeleiding. Het herwaarderen van het vak docent is in deze belangrijk. Op een studiedag is deze visie met collega’s doorgesproken hoe hieraan invulling te geven.

Het samenwerkingsverband POBV steunt deze ontwikkeling en de ontwikkeling is passend als het gaat om het versterken van inclusief onderwijs.

Onderwijsontwikkeling met breder portfolio

In 2022 heeft een goede oplevering van het project vmbo-Entree plaatsgevonden. In het kader van de onderwijsontwikkeling met een eigen visie op begeleiding is besloten de uitvoering een jaar aan te houden. Daarbij is in de kaderbrief het perspectief op een breder portfolio aangevuld met onderzoek naar de wenselijkheid van interne arrangementen als PrO-vmbo en vso-PrO. Over de visieontwikkeling en het onderzoek naar verbreding heeft positieve afstemming plaatsgevonden met externe stakeholders als het Johannes Fontanus College, de Donnerschool, de gemeente Barneveld, het Samenwerkingsverband, het CJG en de jeugd GGZ.

Onderwijsontwikkeling in formatieve kwaliteitscyclus

De inrichting van het interne formatieve kwaliteitsstelsel heeft goede voortgang gehad. Niet alleen voor onderwijs en bedrijfsvoering zijn spiegels ontwikkeld en gebruikt voor het goede gesprek op de goede plek over goed onderwijs, ook de Raad van Toezicht heeft zich gespiegeld. In het onderwijs is met name de thematiek van begeleiding op deze wijze geagendeerd. Wat vinden we goede begeleiding en hoe ziet dat er dan in onze praktijken precies uit? De nieuwe spiegel ‘Goed Toezicht Gespiegeld’ die is ontwikkeld op basis van relevante wet- en regelgeving en governance codes heeft ook geleid tot een goede inhoudelijke dialoog. Uit die dialoog is in de Raad zelf en ook met het bestuur inhoudelijk gesprek ontstaan over de Toezichtsvisie en het Intern Toezichtskader.

In de externe feedbackgroep waarin namens de Raad van Toezicht ook de leden van de commissie Kwaliteit plaats hebben, is er inhoudelijk gereflecteerd op de werkwijze met de spiegels en het voeren van de goede dialoog. Ook is er een aanbeveling gedaan om over het totaal van de opbrengsten een Meerwaarde-brede dialoog te voeren. Dat is opgepakt en uitgewerkt in een zogenaamd ‘De Meerwaarde-draait-door-café’, waarvan ondertussen al de voorbereiding is gestart voor een eerste bijeenkomst in 2023.

Onderwijsontwikkeling en identiteit

Met de identiteitscoördinatoren is indachtig de stappen die zijn opgenomen in de vastgestelde notitie ‘Stapstenen: identiteit in ontwikkeling’ voor het studiejaar 2022/23 een jaarplan opgesteld. Daarbij zijn een zevental speerpunten benoemd:

 1. Ontmoetingen rondom identiteit met nieuwe personeelsleden; 
 2. Een programma rondom identiteit op de bid- en dankdag; 
 3. Faciliteren van een schoolbrede dialoog over identiteit; 
 4. Stilteruimte ontwikkelen/inrichten;
 5. Het opzetten van huiskamermeetings. De huiskamer heeft als slogan: ‘coffee books and more’. Op diverse manieren mede vormgeven aan het ‘more’ in de slogan door bijvoorbeeld het organiseren van praatgroepjes, vieringen, lezingen, etc.
 6. Identiteit opnemen in het aanbod van de Meerwaarde Academie;
 7. Mentorrol en begeleiding. Onderzoeken hoe we identiteit bespreekbaar kunnen maken tijdens de startgesprekken tussen mentoren en ouders aan het begin van het jaar. Daarnaast bekijken hoe identiteit een plek heeft binnen het mentoraat.

In 2022 hebben van het jaarplan 22/23 al activiteiten plaatsgevonden onder 1, 2 en 4. Er zijn voorbereidende gesprekken geweest voor de overige punten.

Onderwijsontwikkeling en nieuwe faciliteiten

In 2022 is nieuwbouw van het Techniekcentrum afgerond. Ook de bouw van de huiskamer in de binnentuin van het bestaande gebouw is afgerond. Daarnaast zijn ook alle interne verbouwingen die door verplaatsing en door het gebouw meer passend bij de leerroutes in te richten afgerond.

Samen met BTO en andere stakeholders zijn er gesprekken gevoerd over de inrichting en de locatie van het nieuwe Techniekhuis Barneveld waarin BBO en BTO gehuisvest moeten worden. Begin 2022 bleek de locatie bij het Transferium niet haalbaar. We verwachten in januari 2023 een nieuw voorstel vanuit de gemeente Barneveld.

Bijzonderheden COVID-19

De impact van COVID-19 op het welzijn van een deel van onze leerlingen is in 2022 goed merkbaar geweest. Ook de landelijke problematiek van hoe de leerlingen weer aan het leren te krijgen en rond executieve vaardigheden speelt nadrukkelijk op De Meerwaarde.

Directe impact op het onderwijs
Gedurende 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld na een harde lockdown aan het begin van het jaar. Uiteindelijk vervielen de laatste maatregelen in maart 2022. Waar eind 2021 landelijk het welzijn van jongeren vanuit enkele onderzoeken nadrukkelijk geagendeerd werd, lijkt de tweede helft van 2022 die focus al te verschuiven richting basisvaardigheden. Leerlingen, onder andere in de leerlingenraad, mentoren en ondersteuningscoördinatoren geven echter nog steeds zorgelijke signalen af.

Inzet NPO-middelen
In januari 2021 werden met de aankondiging van NPO (nationaal Programma Onderwijs) extra overheidsgelden vrijgemaakt om de ‘leerachterstanden’ e.d. aan te pakken die zijn veroorzaakt door de gevolgen van de Coronapandemie. Met deze gelden stelde het kabinet ons in staat om extra zaken op te pakken en personeel te werven voor de uitvoering van diverse interventies. Tegelijkertijd waren er in de toen vigerende Meerjarenbegroting bezuinigingen opgenomen. Een bijzondere situatie: enerzijds kenden we dus vanuit de MJB een beweging om het aantal medewerkers te verminderen en anderzijds ontstond de beweging om het aantal medewerkers te vergroten. Die twee bewegingen hebben wij gecombineerd.

De inzet van NPO-gelden dient plaats te vinden in door het kabinet gedefinieerd interventie- rubrieken. Voor dat deel van de rubrieken die overeenkwamen met voorgenomen plannen om af te bouwen betekende dat de mogelijkheid tot extra begeleiding voor de duur van twee schooljaren; de duur van de periode waarover de NPO-subsidie wordt verstrekt. Voor een ander deel is het NPO- budget van een zodanige omvang dat aanvullend personeel is ingezet om verdere interventies ten bate van onze leerlingen te organiseren. Hierbij valt onder andere te denken aan: klassenverkleining, extra bijlessen en extra mentoraat. Uit de evaluatie blijkt dat deze interventies zeker hebben bijgedragen aan het meer zicht krijgen op leerlingen en aan gaandeweg het verbeteren van hun welbevinden en het weer aan het leren gaan. Tegelijkertijd blijft er een zorgelijke groep leerlingen.

Planvorming budget en activiteiten
In het met de GMR afgestemde plan van aanpak NPO is een schoolbreed, per leerroute en team beeld opgehaald van de benodigde interventie. In die inventarisatie zijn naast docenten, mentoren en ondersteuningscoördinatoren, ook leerling gesprekken en oudergesprekken meegenomen. Daarbij is bij de voorgestelde extra activiteiten aansluiting gehouden met de interventie-rubrieken die door het kabinet zijn gedefinieerd als de toegestane interventies. Dat heeft geresulteerd in een duidelijk plan van aanpak voor De Meerwaarde.

De verantwoording hoe deze interventies apart bijdragen aan het oplossen van ‘leer- of onderwijsachterstanden’ is in zichzelf wel een ingewikkelde. Sommige interventies vallen in de praktijk deels samen en bovendien is in de focus van ‘leerachterstanden’ het welzijn van leerlingen in hun context maar beperkt te vangen. Ook varieert de voortgang echt van groep tot groep en van leerling tot leerling. Dat het in de loop van het jaar rustiger is geworden qua maatregelen rond COVID-19 heeft zeker bijgedragen. Ook de structuur van weer naar school gaan, samen met de aanvullende NPO-maatregelen, hebben zeker een positieve bijdrage geleverd, maar we zijn helaas nog niet zover dat al van een ‘normale’ situatie sprake zou zijn. Naast de leerlingenkant speelt daarin ook de impact van COVID-19 op leerkrachten een rol. Onder andere, maar niet alleen, in hoger ziekteverzuim en soms langdurige uitval. Meer over het NPO lichten we toe in hoofdstuk 4.

Juridische structuur

De Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde is opgericht bij notariële akte d.d. 24-12-2005 en staat geregistreerd onder nummer 08142370 bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland. De statuten van de stichting zijn gewijzigd per 24-10-2011. Belangrijkste wijziging betrof de invoering van een Raad- van-Toezichtmodel. Verantwoordelijk voor de interne organisatie is het College van Bestuur dat bestaat uit één persoon. De Raad van Toezicht van vijf personen zorgt voor het toezicht op het College van Bestuur.

Governance

In het kader van de Governance is het goed melding te maken van het bestuurlijk perspectief dat ook in 2022 verder is gewerkt vanuit een verdere groei in de professionele en open verhouding tussen de Raad van Toezicht en het bestuur. De Raad van Toezicht heeft zich gepositioneerd vanuit het perspectief van waardengedreven toezicht.

Vanuit het bestuur en de Raad is het strategisch partnerschap verder vormgegeven door naast de reguliere bijeenkomsten van de Raad van Toezicht met het bestuur met extra themabijeenkomsten stil te staan bij specifieke onderwerpen. Zo zijn onder andere in de themabijeenkomsten de concept Toezichtsvisie van de Raad van Toezicht en het stakeholderbeleid specifiek rond passend onderwijs en de jeugdzorg besproken.

Het bestuur heeft verder door middel van de reguliere bestuursrapportages en via - zo nodig of wenselijk- tussentijds contact zorg willen dragen voor proactieve communicatie met de Raad. Het bestuur heeft in het contact met de Raad een goede sparringpartner ervaren en ook vertrouwen en ruimte ervaren in de vormgeving en uitvoering van strategie en beleid.

Het bestuur van De Meerwaarde werkt volgens de ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’. De Code bevat zes lidmaatschapseisen voor de VO-raad. Ze hebben betrekking op verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. Zo moeten het jaarverslag, de klachtenregeling en klokkenluidersregeling worden gepubliceerd. Ook moet de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden en vermeld in het jaarverslag.

In 2022 is door de remuneratiecommissie regelmatig met de bestuurder gesproken waarbij ook de bijzonderheden rondom COVID-19 en de impact daarvan op het besturen van De Meerwaarde en de actieve lobby om perspectieven in beeld te brengen bij VO-raad, Verus, regio FoodValley, platform Jeugd gemeente Barneveld en de gemeente Barneveld aan de orde zijn gekomen. Qua professionalisering heeft het bestuur naast de collegiale consultatie in ViA-verband, ook een coaching traject opgestart gericht op verdere groei in persoonlijk leiderschap.

Ten slotte beschrijft de Code Goed Bestuur cultuuraspecten die een belangrijk onderdeel vormen van goed bestuur, maar moeilijk in regels zijn te vatten. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld: gedrag, leiderschap, professionaliteit en handelen naar normen en waarden. In 2022 zijn deze aspecten nader ingevuld via onderwijstafels, gesprekken over leidende principes uit het Leerplan van De Meerwaarde en in het MT over de leiderschapsvisie. Daarnaast via bijdragen aan de studiedagen en ook via gerichte gesprekken met nieuwe personeelsleden. De cultuuraspecten maken verder regulier onderdeel uit van de gesprekscyclus voor beoordelen en belonen.

De Raad van Toezicht en de bestuurder hebben ook in 2022 gewerkt binnen het vastgestelde Interne Toezichtskader (ITK). Dit ITK is gebaseerd op principes van waardengericht toezicht dat zich met name kenmerkt door strategisch partnerschap en de zogenaamde voorkantbenadering (het bestuur krijgt, binnen de gestelde kaders, ruimte in de uitvoering van strategie en beleid).

In het Toezichtskader zijn de volgende perspectieven toegelicht:

 • Identiteit, cultuur en mensen
 • Onderwijskwaliteit
 • Finance
 • Processen, bedrijfsvoering en assets
 • ICT
 • Stakeholders en M&C
 • Algemeen/overig

Het bestuur heeft in 2022 in nauw overleg met de Raad van Toezicht conform de vastgestelde bestuursrapportage gerapporteerd. Daardoor heeft de Raad een goed zicht kunnen krijgen en behouden op de belangrijkste ontwikkelingen als het gaat om de ITK-perspectieven, zodat er effectief intern toezicht kan worden gehouden. De belangrijkste ontwikkelingen zijn afgeleid uit het strategisch beleidsplan dat op basis van de A3-methodiek is geïntroduceerd en in het schoolplan breder is verwoord, en dat door de RvT is goedgekeurd. In de bestuursrapportage worden ook de ontwikkelingen op de belangrijkste strategische projecten regulier verantwoord.

Interne organisatie

De interne organisatie is sinds 2019 aangepast op de onderwijsinhoudelijke keuze te gaan werken vanuit leerroutes. De onderwijsdirectie stuurt de onderwijskundige teams binnen de verschillende leerroutes. De ene directeur is eerstverantwoordelijk voor Pro, GT en EBC en de andere voor basis/kader en het mbo. Ook het EBC wordt vanaf 2019 dus vanuit de nieuwe visie en met de nieuwe positionering rechtstreeks aangestuurd vanuit de onderwijsdirectie. De organisatie wordt ondersteund door zes stafdiensten die onder leiding staan van een directeur bedrijfsvoering. Naast ICT, Financiën & Administratie, Personeelszaken, Facilitair en Marketing & Communicatie, is in 2019 Informatiemanagement apart gepositioneerd. In 2020 is een nieuw stafteam van adviseurs toegevoegd.

Horizontale verantwoording en participatie

De Meerwaarde staat midden in de maatschappij. We willen een samenlevingsgerichte school zijn richting leerlingen en ook als organisatie breder een actieve rol vervullen in de samenleving. We zien daarom voor onszelf naast transparante verantwoording ook een verantwoordelijkheid om als onderwijsorganisatie te participeren in die maatschappij.

Daarom verantwoorden we ons transparant naar alle stakeholders en is het jaarverslag ook beschikbaar via een interactieve website2. Daarnaast zijn we deelnemer van het project Scholen op de Kaart3. Dit is een landelijk project waarbij de school via de eigen website verantwoording aflegt. Deze informatie is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en van de school zelf.

In 2022 kon de reguliere bijeenkomst ‘Samen Broeden’ waarin onze dialoog met externe stakeholders zeer zichtbaar wordt helaas vanwege COVID-19 niet op reguliere wijze doorgang vinden. Wel heeft het bestuur de gemeente Barneveld, GGD, SWV, CJG, JFC en Donnerschool betrokken bij de visieontwikkeling op begeleiding. Daarnaast is mee initiatief genomen voor een Barneveldse invulling van de Human Capital Agenda. Ook is er initiatief genomen voor het daarbij betrekken van de arbeidsmarktbenadering.

Het regulier overleg met het wijkplatform, de politie en jongerenwerk hebben we in 2022 op een prettige wijze voortgezet en er waren frequente en goede contacten met de gemeente. Met de burgemeester is afstemming geweest over hoe gemeente-breed de alcohol in het verkeer- problematiek op te pakken.

In het kader van horizontale verantwoording is ook voor 2022 het constructief kritische contact met de GMR vermeldenswaardig. Het bestuur beschouwt de GMR in het kader van medezeggenschap als de ogen, oren en het kloppend hart van de organisatie en als belangrijke sparringpartner bij beleidsontwikkelingen. Ook bij de GMR wil het bestuur in zijn algemeenheid inzetten op proactieve communicatie om vroegtijdige betrokkenheid en meedenken bij belangrijke ontwikkelingen mogelijk te maken. In 2022 heeft de GMR net als eerdere jaren een nadrukkelijke rol gehad in het voortraject bij tal van maatregelen rondom COVID-19 en in het belangrijke afstemmingsproces rond het PTA. Bestuur en GMR hebben daarin constructief samengewerkt met respect voor wederzijdse rollen en ruimte voor zowel kritische noten als waardering, essentie is dat erover en weer echt geluisterd en de inbreng wederzijds recht wordt gedaan.

Verbonden partijen

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 25-11 Barneveld-Veenendaal

In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 25-11 Barneveld-Veenendaal participeren De Meerwaarde met het Johannes Fontanus College (Barneveld), de J.H. Donnerschool (De Glind), het Rembrandt College (Veenendaal), het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV), De Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV), Het Ichtus College (Veenendaal) en De Onderwijsspecialisten (Arnhem).

Het samenwerkingsverband stelt zich verantwoordelijk voor de opvang van alle leerlingen in de regio. Centraal staat het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het streven naar zorg op maat. Subsidie voor sluitende aanpak en voor reboundvoorziening wordt doelmatig ingezet voor de leerlingen van de participerende scholen. Het samenwerkingsverband geeft onder meer vorm aan Passend Onderwijs door ervoor te zorgen dat elke school een School Ondersteunings Profiel (SOP) heeft. De Governance van het samenwerkingsverband is in 2021 aangepast, wat ertoe heeft geleid dat aan het Toezichthoudend Bestuur in 2022 een externe voorzitter is toegevoegd. De bestuurder van De Meerwaarde is daarmee niet langer voorzitter van het Samenwerkingsverband maar lid van het Toezichthoudend Bestuur. De directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband is binnen een One Tier constructie ook lid van het Toezichthoudend Bestuur en heeft daarbij uitvoerende bestuurlijke bevoegdheden.

MBO Amersfoort

Met MBO Amersfoort zijn convenanten gesloten om de doorstroming van vmbo-leerlingen naar het mbo te optimaliseren. In de samenwerking met MBO Amersfoort zijn we bestuurlijk betrokken gebleven bij de Barneveldse Techniek Opleidingen (BTO). Bovendien zijn we in de uitvoering betrokken bij de begeleiding van en het aanbieden van maatwerk aan specifieke jongeren.

In 2022 zijn we met de opleidingsbedrijven in de bouw, ReVaBo Oosterbeek en Bouwmensen Amersfoort en Nunspeet gestart met de Barneveldse Bouwopleidingen. Met BTO is verder doorgesproken over afstemming van de opleidingsprogramma’s tussen BBO en BTO richting gezamenlijke cross-overs. Ook wordt er in een bestuurlijke samenwerking van BTO en BBO door de Meerwaarde bijgedragen aan het contact met de gemeente Barneveld om tot gezamenlijke huisvesting van BTO en BBO in een Techniekhuis Barneveld te komen.

Sinds 2020 is de Barneveldse Gezondheidszorg Opleiding (BGO) gestart. De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst dat een goede basis vormt voor de duurzame samenwerking in BGO tussen MBO-locatie De Meerwaarde, Neboplus en MBO Amersfoort. Het doel van de samenwerking is bepaald op dat mbo-studenten een mbo-opleiding op niveau 2 of 3 kunnen volgen in Barneveld, direct in de beroepspraktijk. De leerlingen draaien mee in de dagelijkse zorg bij Neboplus en krijgen tegelijkertijd lessen aangeboden door De Meerwaarde en MBO Amersfoort. In 2022 is er besloten tot een fasegewijze uitbreiding van het bestaande programma richting kinderopvang. Daarvoor zijn bestuurlijke contacten gelegd met BZZZonder Kinderopvang.

Ons Bedrijf

Met Ons Bedrijf werkten we ook in 2022 samen bij het beheer van het Natuurcentrum De Meerwaarde. De cliënten van Ons Bedrijf zijn verantwoordelijk voor het beheer. Dit zijn medewerkers met een beperking die aangestuurd worden door een professional van Ons Bedrijf. We zien dit als een vorm van maatschappelijk ondernemen waarbij onze leerlingen direct in contact komen met mensen met een beperking.

Ondernemers

In 2022 maakten vier ondernemers - de garage PON, Verkeersschool Speelziek, lunchroom ’t Meertje en kapsalon Cnip bij Carole - gebruik van een bedrijfsruimte in ons onderwijsgebouw. Met deze partijen hebben we een huurovereenkomst. Het mooie van deze samenwerking is dat – met verschillende invullingen – er allerlei onderwijsinhoudelijke relaties met leerlingen gelegd worden en er levensechte ervaringen kunnen worden opgedaan.

De samenwerkingsverbanden en convenanten

 1. Samenwerkingsovereenkomst Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt Valleiregio;
 2. Intentieverklaring regionaal Netwerk Passend Onderwijs, regio Vallei;
 3. Samenwerkingsovereenkomst betreffende het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters door middel van programmagelden;
 4. Regionaal Arrangement voor de regio Veluwe Zuid;
 5. Samenwerkingsovereenkomst Rebound Barneveld;
 6. Samenwerkingsovereenkomst VO-ROC A12;
 7. Raam- en Samenwerkingsovereenkomst met MBO Amersfoort;
 8. Samenwerkingsverband Veluwse Interne Arbeidsmarkt (VIA);
 9. Samenwerkingsovereenkomst ISK Barneveld;
 10. Samenwerkingsovereenkomst ‘Wendbaar vakmanschap in Barneveld’ met BTO, MBO Amersfoort en het Hoornbeeck College;
 11. Samenwerkingsovereenkomst met MBO Amersfoort en Neboplus t.b.v. de Barneveldse Gezondheidszorg Opleiding (BGO);
 12. Intentieovereenkomst met COG, Het Streek en Pantarijn over doorlopende leerlijnen;
 13. Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Hervormde Scholen De Drieslag, PCO voor Opvang en Onderwijs Gelderse Vallei en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief mbt ontwikkeling leerlijn Wetenschap en Technologie en de inzet van het nieuwe Technolab.
 14. Samenwerkingsovereenkomst Platform Makers in de Techniek met het Van Lodenstein College, Johannes Fontanus College en BTO.

Voorkoming en afhandeling van klachten

We vinden het onderhouden van goede en open relaties met leerlingen, ouders en ook met omwonenden van groot belang. Daarom wordt geïnvesteerd in goede contacten met leerlingen, in grotere ouderbetrokkenheid en in goede wijkcontacten. Signalen vanuit de wijk worden dan ook actief bijgehouden, dezelfde dag opgepakt en direct teruggekoppeld richting relevante teams, leerlingen, studenten en zo nodig richting ouders en verzorgers.

Het structureel overleg dat met wijkplatform, Be Active, BOA’s en politie sinds 2017 jaar wordt gehouden, is ook in 2022 voortgezet. Daarbij is vanuit De Meerwaarde de bereikbaarheid van de politie wel als aandachtspunt aangegeven. Niettemin kunnen we concluderen dat we, als echt nodig, elkaar goed weten te vinden. Zowel bij reguliere bijeenkomsten, bijzondere activiteiten zoals rond de veiligheidsweek als rondom specifieke aandachtspunten zoals overlast van leerlingen en studenten.

Voor de afhandeling van klachten hebben we een protocol met klachtenprocedure en klachtencommissie. We onderscheiden verschillende soorten klachten die elk hun eigen route hebben en uiteindelijk bij de klachtencommissie kunnen uitkomen.

De klachten delen we als volgt in:

 1. Klachten / meldingen externe vertrouwenspersoon;
 2. Klachten intern;
 3. Informele klachten;
 4. Meldingen uit de buurt.

De meeste vragen en opmerkingen komen uiteraard bij de mentor en de teamleider terecht. Wanneer op dit niveau klachten worden opgelost, dan is registratie niet noodzakelijk. Wel wordt altijd verslag gedaan in ons leerlingenadministratie-systeem. Wij registreren dus naast de klachten/meldingen bij de externe vertrouwenspersoon ook de (informele) klachten die bij de interne contactpersonen en de directie terechtkomen, omdat dit vaak (informele) klachten zijn met een grotere impact. Als ze door de contactpersoon of de directie informeel kunnen worden afgehandeld, noemen we het een informele klacht. Lukt dit niet, dan wordt het een formele klacht. Alle (informele) klachten zijn in 2022 naar tevredenheid afgehandeld. Als uit verschillende informele klachten blijkt dat een bepaalde thematiek zich voordoet, wordt deze - waar mogelijk - ook extra opgepakt in preventieve zin.

Naast formele en informele klachten hebben we te maken met meldingen uit de buurt. Deze meldingen uit de buurt worden door de conciërge geregistreerd en monitoren we ook op afhandeling. We vinden het belangrijk actief signalen op te vangen en in de omgeving van de school naar de mogelijkheden van de school bij te dragen aan sociale veiligheid.

Overzicht geregistreerde (informele) klachten en meldingen:

RegistratieAantalGemeld bij
1. Klacht / melding2Vertrouwenspersoon
2. Klachten intern 0 Directie / interne contactpersoon
3. Informele klacht 0 Directie / interne contactpersoon
4. Meldingen buurt 32Conciërge/ receptie /

In 2022 zijn er twee klachten / meldingen bij de externe vertrouwenspersoon gedaan. Het betrof klachten over ongewenste omgangsvormen. Deze zijn door de externe vertrouwenspersoon informeel afgehandeld. Verder zijn er uit de omgeving 32 meldingen via de receptie en het speciale e-mailadres binnengekomen en afgehandeld. Het betrof:

 • gedrag leerlingen buiten het schoolterrein in de directe omgeving van de school zoals in de tunnel en op het fietspad;
 • gedrag leerlingen school-thuis verkeer;
 • parkeren auto’s collega’s Veller;
 • vuurwerk.

Al deze meldingen zijn gerelateerd aan gebeurtenissen buiten het schoolterrein, sommige vonden ook ruim buiten schooltijden plaats. Niet van alle meldingen kon worden vastgesteld of het leerlingen van De Meerwaarde betrof of (ook) andere jongeren. Waar betrokkenheid van leerlingen van De Meerwaarde kon worden vastgesteld heeft er actieve opvolging plaatsgevonden. Zowel richting betreffende leerlingen als ook hun ouders/verzorgers, de onderwijsteams en indien relevant buurtplatform, jeugdwerk Be Active, BOA’s en/of politie.

Nevenfuncties directie en bestuurder

De directie van De Meerwaarde bestond uit mw. G. Schipper, dhr. A. Hendriks (beide onderwijsdirecteur) en dhr. J.W. Berkhof (directeur bedrijfsvoering / controller). Vanaf 1 november functioneerde de heer R. Zuidema als interim-directeur wegens vervanging ziekte van dhr. A. Hendriks.

Qua nevenfuncties participeert Dhr. Hendriks in de stuurgroep ISK Barneveld (onbezoldigd) en is dhr. Berkhof ouderling bij de Nederlands Hervormde gemeente te Ederveen (onbezoldigd).
De heer Zuidema had in 2022 ook de volgende functie: Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuidoost Drenthe en daarnaast de volgende nevenfuncties:

 1. Voorzitter Stichting Make Autism Really Known
 2. Managing Director MARK's farm & lodge ltd., Iringa, Tanzania
 3. Lid raad van toezicht Stichting Sprank, Zwolle

De eerste twee nevenfuncties waren onbezoldigd. Voor alle (neven)functies van de heer Zuidema geldt dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.

Het College van Bestuur van De Meerwaarde bestaat uit dhr. B. Brand, voorzitter College van Bestuur. De nevenfuncties van de bestuurder B. Brand zijn per 31-12-2021:

 1. Voorzitter Toezichthoudend Bestuur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Barneveld -Veenendaal, tevens voorzitter remuneratiecommissie, tot 1 september. Daarna van beide lid;
 2. Bestuurlijk medeverantwoordelijk voor de Internationale Schakelklas Barneveld;
 3. Voorzitter stuurgroep ‘Sterk Techniek Onderwijs” regio FoodValley;
 4. Lid OOGO (op overeenstemming gericht overleg) Onderwijs en Jeugdbeleid regio FoodValley;
 5. Lid bestuurlijke stuurgroep VSV Eemland;
 6. Lid bestuurlijke stuurgroep Barneveldse Techniek Opleidingen (BTO);
 7. Lid bestuurlijke stuurgroep Barneveldse Bouw Opleidingen (BBO);
 8. Lid bestuurlijke stuurgroep Barneveldse Gezondheidszorg Opleiding (BGO);
 9. Lid van de agendacommissie voor het LEA –platform ‘Elk talent telt in Barneveld’;
 10. Lid agendacommissie platform Jeugd, gemeente Barneveld;
 11. Bestuurder samenwerkingsverband Veluwse Interne Arbeidsmarkt (VIA);
 12. Eigenaar Brand Ontwikkeling Advies Coaching;
 13. Voorzitter Buurtvereniging Pleintje 06, Zwolle.

Alle nevenfuncties zijn onbetaald met uitzondering van Brand Ontwikkeling Advies Coaching. Dat betreft een eenmansbedrijf waar in 2022 geen activiteit in heeft plaatsgevonden. Over eventuele toekomstige activiteiten van Brand Ontwikkeling Advies Coaching zijn duidelijke afspraken gemaakt met de Raad van Toezicht om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Naast het eenmansbedrijf zonder activiteit en de nevenfunctie voorzitter Buurtvereniging Pleintje 06 Zwolle zijn verder alle nevenfuncties werk gerelateerd.

Tevens is voldaan aan de bepaling dat de bestuurder niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervult bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector.